Договір публічної оферти

Договір про надання послуг із вивчення іноземної мови

(договір публічної оферти)

ФОП Значко Ярина Василівна, що діє на підставі Виписки з ЄДР від 28.08.2019 №3262204380, платник єдиного податку, іменована надалі «Виконавець», з одного боку, та будь-яка фізична або юридична особа, яка своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору, іменована надалі «Замовник», з іншого боку, разом іменовані «Сторони», керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом договору є надання Виконавцем послуг Замовнику, спрямованих на

підвищення його рівня володіння польською мовою, які оплачуються Замовником на

умовах цього Договору.

1.2. Замовником за цим Договором є особа, яка вказана Замовником в Заявці на навчання.

2. МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Договір вважається укладеним з моменту оплати рахунку за заняття/курс.

2.2. Одночасно з надсиланням Заявки через веб-форму Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних, що

містяться в Заявці, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних

даних».

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ

3.1. Специфікація програми (назва курсу, семестр, кількість годин, тривалість заняття), за

якою надаються послуги, зазначається в рахунку-фактурі або в Заявці.

3.2. Тривалість програми та інших послуг:

3.2.1. Початком семестру є перше заняття за розкладом групи, а закінченням — останнє

заняття за розкладом групи. В разі обрання індивідуальних занять, графік і інтенсивність курсу, а також його наповненість обговорюються з Замовником індивідуально.

3.2.2. Кількість занять на тиждень визначається розкладом. Тривалість одного

заняття складає від 60 - 90 хвилин (залежить від обраного курсу). Заняття починаються згідно з затвердженим розкладом.

3.3. Комплект навчальних матеріалів згідно програми надається безкоштовно в електронному вигляді.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1. Провести тестування Замовника перед початком надання послуг. На підставі

проведеного тестування поінформувати Замовника про актуальний рівень володіння

польською мовою та надати йому відповідні програми, розклад навчання та все необхідне

для отримання послуг відповідно до п. 1.1.

4.1.2. Своєчасно, згідно з розкладом та програмою, проводити заняття із Замовником.

4.1.3. Видати Замовнику, який успішно закінчив повний курс навчання, відповідний

документ (сертифікат), при умові його присутності на 80% занять.

4.1.4. Формувати навчальні групи у складі не більше 6 студентів.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Відмовити в укладанні Договору чи в наданні послуг за договором:

— у разі відсутності технічної можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються;

— у разі наявності у Замовника перед Виконавцем заборгованості за надані послуги.

4.2.2. Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору.

Відновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень.

4.2.3. У будь-який момент відмовити Замовнику в надані послуг, визначених у п.1.1. цього

Договору, у разі якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги Виконавцю

належно виконувати свої обов’язки, а іншим Замовникам — ефективно сприймати інформацію. У такому разі грошові кошти, які були сплачені Замовником за надання послуг, не

повертаються.

4.2.4. Змінювати час або дні навчання, попередньо повідомивши Замовника.

4.2.5. На період надання Послуг змінювати групі викладача без попередження Замовника,

якщо не змінюється час навчання та дні навчання.

4.3. Замовник зобов’язується:

4.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що

надаються.

4.3.2. Дотримуватися/забезпечити дотримання Правил школи під час перебування на

заняттях.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Користуватися Послугами Виконавця для вивчення польської мови відповідно до

положень цього Договору.

4.4.2. Змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни

можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін.

4.4.3. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються.

4.4.4. Безкоштовно користуватися бібліотекою та відеотекою Виконавця розміщеною на Google Drive.

4.4.5. Змінювати час проведення індивідуальних занять (відмінити/перенести) не пізніше ніж

за одну добу, проінформувавши Виконавця. У випадку відміни заняття в день, коли заняття повинно відбутися, воно вважається проведеним і має бути оплачете Замовником.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість послуг за умовами цього Договору зазначена в рахунку-фактурі (чи інвойсі), який

сформовано згідно Заявки Замовника. Вартість послуг встановлюється в національній валюті

України або у польському злотому відповідно до курсу НБУ на день виставлення фактури.

5.2. Послуги оплачуються шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.3. Оплата за відеокурси здійснюється через платіжну систему wayforpay.
1 оплата це 1 доступ до відеоматеріалів. Доступ до платформи не можна передавати третім особам чи поширювати матеріали у комерційних чи некомерційних цілях. У разі, якщо доступ до відеоматеріалів вже надано, кошти за оплачений курс не повертаються.
Відеоматеріали захищені авторським правом.

Будь-яке порушення прав інтелектуальної власності переслідується відповідно до законодавства країни надання послуг та міжнародним законодавством, і тягне наступ цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

5.4. Повернення сплачених коштів у повному обсязі, за вирахуванням 300 (триста) грн. за

адміністративну обробку замовлення, здійснюється на вимогу Замовника за умови, що з дня

зареєстрованого звернення на повернення коштів до початку навчання (першого заняття)

залишалось більше 3 (трьох) календарних днів. Повернення коштів буде здійснене протягом

45 (сорока п'яти) календарних днів зі дня поданого та зареєстрованого звернення

Замовника.

5.5. У випадку, коли Замовник побажав зупинити навчання після початку навчання (першого

заняття), але протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів зі дня першого заняття у групі,

Виконавець зобов'язується здійснити повернення 80% вартості сплаченого та ненаданого

обсягу послуг у протязі 45 (сорока п'яти) календарних днів.

5.6. У випадку, коли Замовник побажав зупинити навчання після 15 (п'ятнадцяти) днів з

першого дня початку навчання (першого заняття), у такому випадку жодного повернення

сплачених коштів за замовлені послуги не передбачене та не можливе.

5.7. Надання сплачених Замовником послуг здійснюється тільки в межах поточного

навчального року та не може бути перенесено на наступні навчальний рік.

5.8. У разі пропуску Замовником занять із будь-яких причин сплачені кошти не повертаються.

5.9. Будь-які звернення від Замовника з бажанням призупинити дію Договору, зупинити

навчання або звернення з намірами повернути гроші за сплачені послуги повинні бути

оформленні письмово і зареєстровані Виконавцем. Термін розгляду — 7 (сім) календарних

днів.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором

сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо

Замовникові відповідно до умов цього Договору.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. При настанні обставин непереборної сили виконання зобов’язань відсувається в часі до

моменту завершення дії таких обставин.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до моменту виконання

сторонами взятих на себе зобов’язань.

8.2. Цей договір може бути розірваний достроково за ініціативою Замовника з дотриманням

умов, указаних в пп. 5.4–5.9 Договору.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Цей Договір є договором публічної оферти в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу

України.

9.2. Виконавець має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення

нової редакції Договору на сторінці https://polonia.in.ua/ в мережі Інтернет.

9. 3. Виконавець може залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.

9.4. Нова редакція Договору набуватиме чинності для Сторін через 3 (три) дні з дати її

затвердження Виконавцем.

10. Інформація про ВИКОНАВЦЯ

ФОП Значко Ярина Василівна

ІПН: 3262204380

УКРАЇНА, 80560, Львівська область, Золочівський р-н, смт.Красне, вул.Яворницького, 28.
Сайт: polonia.in.ua
polonia.lviv@gmail.com
Телефон: +380972294875

ФОП є платником податків ІІІ групи.

Сучасний світ диктує свої умови. Перед нами нові виклики, а оскільки Ти на цьому сайті, то ми розуміємо,

що польська мова - це лише один із навиків, який допоможе Тобі здобути європейську освіту, збудувати успішну кар'єру чи

отримати громадянство ЄС. Наші професійні вчителі роблять все аби вивчення мови було легким, ефективним і цікавим.

Твоя мета – це наша ціль! Дистанційне навчання це сучасний та ефективний спосіб отримання знань.

Наш досвід та інтерактивні інструменти допоможуть швидко опанувати мову.